ESG Reporting – Waste Category (Non-hazardous/Hazardous)